Политика конфиденциальности

INTERNETO SVETAINĖS AŠ❤FOTO

PRIVATUMO POLITIKA

 1. PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS
  1. Šioje Privatumo politikoje yra įtvirtintos Interneto svetainės Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tikslai. Vartotojai susipažinę su šia Privatumo politika žinos, kaip ir kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko Vartotojų Duomenis, su kuo jais dalinasi ir kokias teises suteikia.
  2. Vartotojas naudodamasis Interneto svetaine ir pateikdamas savo Asmens duomenis sutinka, kad šie Duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.
  3. Šioje Privatumo politikoje esančios nuostatos yra parengtos ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Reglamento reikalavimus.

 

 1. NAUDOJAMOS SĄVOKOS
  1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios:
   1. Asmens duomenys“ arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
   2. Darbuotojas“ reiškia COPY PRO darbo sutarties pagrindu dirbantį asmenį.
   3. Duomenų tvarkytojas“ yra kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie COPY PRO pavedimu vardu tvarko COPY PRO valdomus Asmens duomenis.
   4. Duomenų tvarkymas“ yra bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
   5. Duomenų valdytojas“ yra COPY PRO – juridinis asmuo, kuris nustato Duomenų subjektų Duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
   6. COPY PRO“ reiškia Duomenų valdytoją – UAB COPY PRO, juridinio asmens kodas 302539490, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 33, Vilnius, Lietuvos Respublika.
   7. Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra https://asmylfoto.lt.
   8. Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.
   9. Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
   10. Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje pateikė savo Asmens duomenis.
  2. Šioje Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente, su kuriuo galima susipažinti paspaudus šią nuorodą čia.

 

 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
  1. Vartotojas, norėdamas susisiekti su AŠ❤FOTO / COPY PRO administracija, pateikia šiuos Asmens duomenis:

· Vardas

· Pavardė

· Telefono numeris

· Elektroninio pašto adresas

  1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje taip pat naudoja slapukus, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie atskleidžia Interneto svetainės naudojimosi ypatumus, Vartotojo elgseną arba automatiškai parengtą vizitų statistiką. Daugiau informacijos apie šioje Interneto svetainėje taikomus slapukus galima sužinoti šios Privatumo politikos 6 dalyje.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
  1. Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi šiais tikslais:
   1. Paslaugų teikimo tiksluDuomenų valdytojas renka Vartotojų asmens duomenis ir juos panaudoja teikdamas Interneto svetainėje nurodytas paslaugas.
   2. Susisiekimo tikslais. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Vartotojo turimus klausimus ar prašymus.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
  1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Vartotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Duomenų valdytojas gali perduoti Duomenis tik vadovaudamasis šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Duomenų valdytojas gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis trečiosioms šalims, tik:
   1. įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai;
   2. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras sutikimas;
   3. kai tai reikalinga, kad Duomenų valdytojas įvykdytų sudarytą sutartį su Vartotoju ir tinkamai suteiktų paslaugas;
   4. Duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
   5. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

 

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
  1. Interneto svetainėje Duomenų valdytojas naudoja slapukus, kurie yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį ir kurie yra perduodami iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.
  2. Slapukais Duomenų valdytojas renka tokius Duomenis: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys, kiti Vartotojo elgseną Interneto svetainėje fiksuojantys Duomenys.
  3. Svetainėje naudojamas laravel_session seanso slapukas. Seanso slapukai leidžia atpažinti Vartotoją per vieną apsilankymą Interneto svetainėje, matyti jo paspaudimus seanso metu ir juos įsiminti keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriama naršyklė ar atsijungiama nuo Interneto svetainės.
  4. Duomenų valdytojas iš Interneto svetainėje naudojamo slapuko gaunamus Duomenis naudoja šiais tikslais:
   1. Vartotojų identifikavimui;
   2. siekiant tobulinti Interneto svetainėje prieinamų paslaugų kokybę.
  5. Kompiuterio nustatymų pagalba Vartotojas gali redaguoti slapukų naudojimo nustatymus, t. y. ištrinti (blokuoti) slapukus ar jų dalį. Vartotojas apie visus slapukų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu http://www.allaboutcookies.org. Svarbu pažymėti, kad pakeitus slapukų naudojimo nustatymus kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

 

 1. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
  1. Duomenų valdytojas Vartotojų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
  2. Vartotojui susisiekus su COPY PRO ir pateikus savo Asmens duomenis elektroniniu paštu, Duomenų valdytojas saugo Duomenis ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jų pateikimo. Vėliau visi Duomenys automatiniu būdu yra negrįžtamai ištrinami.

 

 1. VARTOTOJŲ TEISĖS
  1. Interneto svetainėje Vartotojai turi šias teises:
   1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;
   2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;
   3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;
   4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis esant vienai iš Privatumo politikos 8.5 p. nurodytai sąlygai (teisė būti pamirštam);
   5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš Privatumo politikos 8.7 p. nurodytai sąlygai;
   6. reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui Privatumo politikos 8.8 p. nurodyta tvarka (teisė perkelti);
   7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;
   8. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2. Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).
  3. Kartu su prašymu Vartotojas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai, kai prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti Vartotoją.
  4. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
  5. Vartotojui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
   1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
   2. Vartotojas atšaukia Sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;
   3. Vartotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;
   4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.
  6. Duomenų valdytojas Duomenų ištrynimą įgyvendina užšifruodamas Vartotojų Asmens duomenis taip, kad jų būtų neįmanoma atsekti ir nustatyti, kuriam asmeniui jie priklauso.
  7. Duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas apriboti Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
   1. Vartotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą;
   2. Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Vartotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
   3. Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų šios Privatumo politikos dalyje nurodytais tikslais, tačiau jų reikia Vartotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   4. Vartotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui esant teisėtam Duomenų valdytojo intereso pagrindui, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Vartotojo priežastis.
  8. Vartotojas turi teisę persiųsti apie jį turimus Duomenis kitam duomenų valdytojui, o Duomenų valdytojas, kuriam Asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
   1. Duomenų tvarkymas yra grindžiamas Vartotojo Sutikimu arba sutartimi; ir
   2. Duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
  9. Naudodamasis savo teise į Duomenų perkeliamumą, Vartotojas turi teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas jo Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.
  10. Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Vartotojo prašymų, išskyrus prašymus dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai reikia užtikrinti: (i) Duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą; (ii) viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją; (iii) vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; arba (iv) esant kitiems Reglamento 23 str. 1 d. nurodytiems atvejams. Bet kuriuo atveju atsisakęs vykdyti Vartotojų prašymus Duomenų valdytojas aiškiai nurodo tokio atsisakymo priežastis.
  11. Visi atsakymai Vartotojui pateikiami glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Duomenų valdytojas nemokamai pateikia tvarkomų Asmens duomenų kopiją elektroniniu arba popieriniu formatu Vartotojo pasirinkimu, o esant pakartotinam Vartotojo prašymu Duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines tokios kopijos parengimo išlaidas, neviršijantį 50 (penkiasdešimt) eurų.
  12. Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.

 

 1. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
  1. Duomenų valdytojas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, turi teisę atnaujinti šią Privatumo politiką.
  2. Duomenų valdytojas rekomenduoja Vartotojams reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje, kad atrastų naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas gali pranešti apie Privatumo politikos pakeitimus Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 

 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Siunčiant paštu – Gedimino pr. 33, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Siunčiant e. paštu duomenu.apsauga@copypro.lt
Paskutinį kartą atnaujinta 2019-09-
13